ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เทศบาลตำบลสงเปลือย 

โครงสร้างหน่วยงาน
 

        เทศบาลตำบลสงเปลือย ได้รับการยกฐานะและจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลสงเปลือย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นเทศบาลตำบลสงเปลือย วันที่ 12 ตุลาคม 2552

1. สภาพทั่วไป

1.1 ที่ตั้ง ตำบลสงเปลือย เป็นตำบลหนึ่งใน 5 ตำบล ของอำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานเทศบาลตำบลสงเปลือย ตั้งอยู่ที่บริเวณที่ สาธารณประโยชน์ดงโต่งโต้น เนื้อที่ประมาณ 2,000 ไร่ ห่างจากอำเภอ นามน ประมาณ 8 กิโลเมตร

1.2 เนื้อที่ ตำบลสงเปลือย เป็นตำบลหนึ่งใน 5 ตำบล ของอำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 49 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 30,625 ไร่ 1) ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลำห้วยหลัว อำเภอสมเด็จ, เทศบาลตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2) ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์3) ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์       4) ทิศใต้ ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหลักเลี่ยม, เทศบาลตำบลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

1.3 ภูมิประเทศ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง ใช้เป็นที่ตั้งชุมชน และพื้นที่เกษตรกรรม

1.4 จำนวนหมู่บ้าน 16 หมู่บ้าน

หมู่ที่ 1 บ้านสงเปลือย นายไพโรจน์ เขจรวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 2 บ้านสงเปลือย นายสดไส ไชยชาลี ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 3 บ้านเหล่างิ้ว นายบุญทัน จุทะสงค์ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 4 บ้านหัวงัว นางสาวระวิวรรณ กั้ววงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 5 บ้านหัวงัว นางฉัตรมณี รัตที ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 6 บ้านดงสวาง นายประดิษฐ์ นาเสถียร ผู้ใหญ่บ้าน
หมูที่ 7 บ้านหนองน้อย นางจารุวัล เขตบุรี ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 8 บ้านหนองแวง นายคำพันธ์ วีระสอน ผู้ใหญ่บ้าน       
หมู่ที่ 9 บ้านสงเปลือย นายบรรจง สีคาม กำนันตำบล
หมู่ที่ 10 บ้านหนองยาง นายทมินทร์ พิกุลขาว ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 11 บ้านเปลือยหอม นายเม็ดชา อ่อนสาคร ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 12 บ้านสงเปลือย นายหนูพา จันทะคัด ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 13 บ้านนาใต้ นายสมยศ มาศภูมี      ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 14 บ้านนาเหนือ นางสุเนตร บุตรโคตร ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 15 บ้านจันทร์เจริญ นางนพมาศ อาษาภา ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 16 บ้านท่างาม นางสาวสายรุ่ง โคตรสุโพธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน

รายละเอียดประชากร จำนวนประชากร ชาย 4,047 คน หญิง 4,173 คน รวมทั้งสิ้น 8,220 คน จำนวนหลังคาเรือน 2,553 หลัง                 

พันจ่าเอกอัครเดช โชติพงษ์ ปลัดเทศบาลตำบลสงเปลือย ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย
จ่าเอกสมคิด ศรีแพงมน รองปลัดเทศบาล

 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสงเปลือย

1.นางจินดา เขจรไข ประธานสภา
2.นางผ่องอำไผ พลตื้อ รองประธานสภา
3.นางสุทิน กั้วมาลา เลขานุการสภา
4.นายสมบัติ ชอบดี สมาชิกสภาฯ เขต 1
5.นายสมหวัง สีโนรักษ์ สมาชิกสภาฯ เขต 1
6.นายสุมน พัฒนชัย สมาชิกสภาฯ เขต 1
7.นายสาม มาตผุด สมาชิกสภาฯ เขต 1
8. นางสาวจามจุรี อุ่นบุญเรือง สมาชิกสภาฯ เขต 1
9.นายวัชรพงษ์ แจ่มเสียง สมาชิกสภาฯ เขต 2
10.นายบุญมี ศรีแพงมน สมาชิกสภาฯ เขต 2
11.นายปรีชา พรพนม สมาชิกสภาฯ เขต 2
12.นายวิรัตน์ กำจร สมาชิกสภาฯ เขต 2

 
 
 
 
 
 
 
 


อังคาร ที่ 5 กรกฎาคม 2565

Untitled-2
banner-16813
banner-16812
banner-16811
banner-16789 (1)
banner-16806
banner-16810
banner-16789
banner-16789
banner-16789
banner-16807